1/2/07

El Síndic de Greuges ens dona la Raó

L'alcalde es salta la llei municipal i de règim local.

Tot comença l’octubre del 2003 quan el regidor d’ERC, Pau Ferré, sol·licita a l’Ajuntament de la Riera la memòria del Pla Parcial Urbanístic “Els Pins d’Ardenya”, és a dir, el projecte d’urbanització que es vol fer a Ardenya. Aquest projecte estava en aquell moment en exposició pública per tal de poder fer al·legacions.

L’Alcalde de la Riera, Jaume Cases (CIU), denega la sol·licitud argumentant que els regidors no tenen dret a obtenir fotocòpies dels documents. Per part nostre es repon que, tal com diu la llei, els regidors tenen dret a l’informació per tal de poder fer la feina que comporta el seu càrrec. L’Alcalde fa cas omís de les demandes del grup d’ERC, interpretant la llei d’una manera arbitraria. Fins aquell moment no s’havia negat mai la informació als regidors d’ERC.

La situació es torna a repetir el març del 2004 quan el Pau Ferré demana una còpia dels Pressupostos de l’any 2004. Estem parlant del document més important que aprova l’Ajuntament durant l’any, ja que s’aproven totes les actuacions i inversions que es faran al poble. Els nostres regidors volien fer un estudi acurat dels pressupostos per tal de presentar les seves propostes i formar-se una opinió de cara a la seva votació.

L’Alcalde torna negar el dret a obtenir còpia dels regidors i argumenta que poden consultar la documentació anant fins a les oficines de l’Ajuntament i consultar-la allí mateix. Tornem a fer el mateix procés de l’any 2003: presentem un recurs a la decisió de l’Alcalde però se’ns torna a denegar la documentació.

Per tal de reclamar el seu dret a la informació com a regidor, el Pau Farré es dirigeix al Síndic de Greuges de Catalunya exposant el seu cas l’agost del 2004. El Síndic decideix investigar el cas i demana tota la informació als nostres regidors i a l’Ajuntament de la Riera. Finalment el Síndic dona la raó al nostre regidor Pau Ferré i fa saber la seva resolució a l’Alcalde Jaume Casas.

El 29 de juny de 2005 el Sr. Jaume Casas respon al Síndic que té raó i que troba adient donar una còpia de la documentació al senyor Pau Ferré. El Síndic ens ho fa saber el juliol i tanca el cas. Però la sorpresa salta quan l’Alcalde, contradient la resolució del Síndic i la seva pròpia resposta, continua negant-se a cedir la documentació que sol·liciten els regidors d’ERC. És a dir, havia mentit al Síndic.

Els regidors d’ERC demanen una reunió amb ell. Durant la reunió el senyor Jaume Casas els fa saber que continuarà amb la seva política de negar la documentació. Fins i tot insinua que anem als jutjats. Actualment ens trobem amb aquesta situació: la negació de còpia de documentació per part de l’Alcalde de la Riera.

LA LLEI ENS DONA LA RAÓ :

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Article 164 Dret d'informació
164.1 Tots els membres de les corporacions locals tenen dret a obtenir de l'alcalde o alcaldessa o del president o presidenta, o de la comissió de govern, tots els antecedents, les dades o les informacions que són en poder dels serveis de la corporació i són necessaris per al desenvolupament de llur funció.
164.5 Els membres de la corporació tenen dret a obtenir còpia de la documentació a la qual tenen accés. Aquesta còpia es pot obtenir en format paper o bé en el suport tècnic que permeti d’accedir a la informació requerida.