26/6/08

El CEIP MONTOLIU es disgrega de la ZER

 

DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT

RESOLUCIÓ

EDU/1917/2008, de 10 de juny, per la qual es modiica la composició de la zona escolar rural Baix Gaià, de la Riera de Gaià.
La contínua modiicació de les necessitats dels serveis d’escolarització aconsella adequar les estructures educatives a la canviant realitat social i demogràfica.

En aquest sentit, s’ha considerat convenient la modiicació de la zona escolar rural Baix Gaià. Vistos els informes de la Inspecció d’Educació i els acords dels corresponents consells escolars dels col·legis d’educació infantil i primària afectats, i segons el que s’estableix a l’article 49 del Reglament orgànic dels centres docents públics que imparteixen educació infantil i primària, aprovat pel Decret 198/1996, de 12 de juny (DOGC núm. 2218, de 14.6.1996);

A proposta de la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu,
RESOLC:

Article 1
Modiicar la composició de la zona escolar rural Baix Gaià, amb codi 43009102, de la Riera de Gaià (Tarragonès), en el sentit següent:
El CEIP Montoliu, amb codi 43005157, de la Riera de Gaià, deixa de formar part de la zona escolar rural.
La nova seu de la zona escolar rural passa a ser el CEIP Josep Nin, amb codi 43005662, de Salomó.

Article 2
Establir els efectes acadèmics i administratius des de l’inici del curs escolar 2008-2009.

Article 3
Aquesta Resolució s’inscriurà en el Registre de centres docents. Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l’òrgan que va dictar l’acte, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.


Barcelona, 10 de juny de 2008
ERNEST MARAGALL I MIRA
Conseller d’Educació

 

 

http://www.xtec.es/centres/e3005157/

http://users3.titanichost.com/ampamontoliu/home.htm

18/6/08

Anem perdent el tren

Ja hem comentat ampliament el pla de foment turísitc del Baix Gaià que impulsa el Consell Comarcal i la URV. A més, recordem que la Generalitat invertirà 900.000 euros en aquest pla de turisme.

També hem comentat el poc interés que ha generat aquest pla a l'equip de govern de la Riera (CIU).

Ara, els pobles que han apostat per aquest projecte ja començen a treure els seus fruïts. Per exemple al Catllar. La nostra vila veïna ha restaurat el castell i ha presentat un projecte per instal.lar-hi el Centre d'Interpretació dels Castells del Baix Gaià.

El Centre serà un museu i un espai per acollir diversos actes culturals i lloc central de la ruta del Baix Gaià. Aquestes obres es financiaran gràcies a diverses subvencions.

Mentrestant a la Riera ens passa el tren de llarg a causa de la desídia.

http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2851575

http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2851578

Les obres al Castell del Catllar (EL PUNT) :

17/6/08

Baix Gaià, mite o realitat?

cartell xerrada baix      gaià Mite o realitat (16-06-08) (1) 

Des de l'Associació cultural La Pleta de la Nou de Gaià, ens conviden a participar en el col·loqui-debat que tindrà lloc al castell de la Nou de Gaià, aquest proper divendres a les 20:00.


Sota el títol:" Baix Gaià: mite o realitat." , hi hauran 6 ponents que tractaran de diferents temes ; cultura popular i festes tradicionals, medi ambient, economia, antropologia, relacions entre els pobles, model organitzatiu, mancomunació de serveis, història i política, cultura,....

Us convidem a assistir-hi.

11/6/08

Què hi ha algú?

Sembla que no hi ha ningú a l'hora d'organitzar i coordinar una agenda cultural al poble, sobretot destinada a la gent jove.

Us explicarem l'última: podeu veure penjat als comerços del poble un cartell on posa "L'Ajuntament organitza un autobus per anar al Senglar Rock els dies 3, 4 i 5 de juny" (tot i que es penjen la medalla ells solets, la veritat és que qui coordina el bus és el Consell Comarcal).

Fins aquí ho trobem tot correcte i felicitem la tasca que està fent el Consell Comarcal conjuntament amb els ajuntaments de la comarca per tal d'impulsar una programació cultural juvenil.

Però el curiós del cas és que el dia 4 de juny (quan en teoria la gent jove del poble és al Senglar), el mateix Ajuntament de la Riera ha organitzat una nit de gresca amb l'Orquestra Mitjanit (una orquestra destinada a la gent jove). Així doncs com ho farem tot plegat? Ens hem de partir?

A banda, cal mencionar que no entenem com poden organitzar un ball a dues setmanes de la festa major i, segons sembla, el divendres del correfoc deixar-ho amb un pressupost mínim. Ho vam preguntar en el últim ple municipal i ens van contestar que l'Orquestra Mitjanit no estava disponible per la Festa Major. Resposta surrealista.

http://www.senglarrock.com/

http://www.mitjanit.com/

2/6/08

Altres llibres de cara a les primàries

2014

Autor: Josep-Lluís Carod-Rovira

Text de contraportada

Catalunya viu moments de clara desorientació respecte al seu futur nacional i fins i tot es comencen a detectar evidents símptomes de fatiga. El fracàs de la reforma de l’Estatut, on molts catalanistes havien posat ingènuament esperances de futur, ha evidenciat que l’Espanya autonòmica ja no dóna més de si. Espanya ja esta bé com està i a més s’agrada. Catalunya, no. El nostre país continua vivint en un Estat d’insatisfacció nacional permanent, debatent-se entre la dissolució en un estat uniforme que no accepta la diferència o bé iniciar un procés que el porti cap a la plena sobirania. Les terceres vies, com el federalisme, ja s’han demostrat inviables.
Malgrat això, el sobiranisme viu encara presoner del seu passat, embarrancat sovint en formulacions antigues, superades pel món globalitzat en què vivim i sense sostreure’s del tot tics de marginalitat. Aquest llibre és un intent de reformulació del sobiranisme perquè pugui esdevenir majoritari en una societat moderna, plural i complexa com és la nació catalana en construcció. El lector hi trobarà una proposta concreta i un full de ruta, amb data fixada, la de l’11 de setembre del 2014. Sembla lluny però és aquí a la cantonada. Som-hi, doncs!

Generació.cat

Guanyem la partida de la independència

Autor: Joan Puigcercós

Text de contraportada

Generació.cat és el resultat d’una entrevista a quatre mans, fruit d’hores de conversa, de tertúlia al voltant de la figura de Joan Puigcercós que s’adreça al lector en primera persona. Aquest polític català curtit com a líder parlamentari en el Madrid d’Aznar, ofereix en aquesta obra una aguda i lúcida visió del que és el nostre país i ens planteja un camí a recórrer ens els pròxims 20 anys per assolir un objectiu: Catalunya com un Estat en el marc d’Europa i amb la mirada posada al món.

Què cal fer? L’autor ens parla sobre canvis de paradigmes, en l’àmbit econòmic, social, cultural, en una nova moral i especialment, en un nou model de participació política, retornant el poder a la societat civil, des de la corresponsabilitat amb les forces polítiques per situar Catalunya entre els Estats lliures del món.

Generació.cat és un llibre que interessarà amolts ciutadans d’aquest país, tant per aquelles que han seguit la trajectòria política de Joan Puigcercós com per aquelles que a partir d’ara també descobriran a l’home que s’hi amaga darrere del personatge públic.