20/11/07

Els requisits de la CUT

Us apuntem un resum de la resolució de la CUT (Comissió d'Urbanísme de Tarragona) respecte al nou Pla Urbanístic (POUM) de la Riera proposat per l'equip de govern (CIU).

Aquest POUM no és executable i no es publicarà al Diari Oficial fins que no s'incorporin les prescripcions que assenyala la propia CUT:

1.- Pel que fa a la documentació presentada. Es demana l'Agenda i l'Avaluació Econòmica del POUM i establir la programació espacial i temporal.

2.- Diu que cal incorporar les ordenacions que emet l'informe el Departament de Medi Ambient i Habitatge. És a dir, cal marcar i delimitar les zones a protegir : la zona de la muntanya de Sant Antoni, els boscos que limiten amb Tarragona i el Catllar i, en tercer lloc, les rieres i els seus marges que travessen el nostre terme que coincideix amb les zones inundables definides per l'INUNCAT.

3.- Cal obtenir un informe favorable de l'Agència Catalana de l'Aigua. Cal que aprovi l'Estudi d'Inundabilitat per tal els nous àmbits de creixement no siguin inundables.

4.- Tal com diu el Departament de Cultura, cal incorporar al Catàleg els jaciments arqueològics de: els Pedregalets (vil.la romana), Pivé de Martí (poblat ibèric) i Torre de l'Alzina (torre medieval).

5.- Cal obtenir un informe per part de la secretaria de Mobilitat.

6.- Cal reservar un 20% sòl per realitzar habitatges de protecció en tots els sectors.

7.- Cal preveure un sistema general d'espais lliures (20%) per les zones d'ús residencial.

8.- Reduïr els paràmetres de densitat i edificació bruta a la zona de la fàbrica Sedó per coherencia amb les zones veïnes.(és a dir, han fet cas de les queixes dels veïns que veien com volien fer cases just al darrera de casa seva). La CUT proposa una edificabilitat bruta d'1,1 m2st/m2sòl i una densitat de 90 hab/ha.(L'ajuntament proposa 1,40 m2st/m2sòl d'edificabilitat bruta).

9.- Delimitar la edificabilitat bruta del 0,65m2st/m2sol i una densitat de 55 hab/ha a les zones de les antigues granges i la zona de darreres l' església. (l'ajuntament proposa 0,85m2st/m2sòl i 60 hab/ha). Respecte a la zona de les Antigues Granges, cal que recolli les condicions de l'estudi d'innundabilitat i les condicions mínimes de protecció d'aquest àmbit.

10.- Pel que fa a la zona proposada com a industrial SUD4 R, atesa la proximitat al riu Gaià i l'afectació de les línees d'edificació de les grans infraestructures, caldria classificar-lo de sòl no urbanitzable.

11.- Respecte a la zona del carrer de la Sèquia diu que el perfil d'aquest carrer ha adquirit un caràcter singular que cal preservar, ja es de sí singular al formar un mirador cap a les Hortes del Gaià. Caldrà qualificar els terrenys de la banda oest del nucli de la Riera de zona d'aparcaments, no edificable per tal de mantenir i preservar les visuals cap a les Hortes de la Riera de Gaià i així no crear expectatives de creixement cap aquest indret.

12.- Es recomana un catàleg de les mesies i cases rurals existents en el terme.

Podem treure la conclusió que la Comissió d'Urbanísme a fet cas a una part important d'al.legacions presentades per els veïns i les veïnes de la Riera.