26/6/08

El CEIP MONTOLIU es disgrega de la ZER

 

DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT

RESOLUCIÓ

EDU/1917/2008, de 10 de juny, per la qual es modiica la composició de la zona escolar rural Baix Gaià, de la Riera de Gaià.
La contínua modiicació de les necessitats dels serveis d’escolarització aconsella adequar les estructures educatives a la canviant realitat social i demogràfica.

En aquest sentit, s’ha considerat convenient la modiicació de la zona escolar rural Baix Gaià. Vistos els informes de la Inspecció d’Educació i els acords dels corresponents consells escolars dels col·legis d’educació infantil i primària afectats, i segons el que s’estableix a l’article 49 del Reglament orgànic dels centres docents públics que imparteixen educació infantil i primària, aprovat pel Decret 198/1996, de 12 de juny (DOGC núm. 2218, de 14.6.1996);

A proposta de la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu,
RESOLC:

Article 1
Modiicar la composició de la zona escolar rural Baix Gaià, amb codi 43009102, de la Riera de Gaià (Tarragonès), en el sentit següent:
El CEIP Montoliu, amb codi 43005157, de la Riera de Gaià, deixa de formar part de la zona escolar rural.
La nova seu de la zona escolar rural passa a ser el CEIP Josep Nin, amb codi 43005662, de Salomó.

Article 2
Establir els efectes acadèmics i administratius des de l’inici del curs escolar 2008-2009.

Article 3
Aquesta Resolució s’inscriurà en el Registre de centres docents. Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l’òrgan que va dictar l’acte, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.


Barcelona, 10 de juny de 2008
ERNEST MARAGALL I MIRA
Conseller d’Educació

 

 

http://www.xtec.es/centres/e3005157/

http://users3.titanichost.com/ampamontoliu/home.htm