26/1/07

La cessió de terrenys per l’escola aprovada per CiU pot acabar amb el rebuig de la Generalitat i un ajornament del centre

Des d'Esquerra lamentem que l’equip de govern hagi accedit a la pressió d’un particular ja que només hi haurà cessió si la Generalitat aprova el POUM (i, per tant, afavoreix plusvàlues de sòl)

El Grup Municipal d’ERC-Alternativa Baix Gaià (ERC-ABG) a l’Ajuntament de la Riera de Gaià, format pels regidors Yolanda Roch i Josep Maria Papiol, ens vam abstenir el passat 18 de gener en l’aprovació del conveni urbanístic per a la cessió anticipada dels terrenys per a l’escola, ja que en aquest conveni CiU va incloure una clàusula que condiciona la cessió dels terrenys a la Generalitat a l’aprovació prèvia del POUM. Creiem que l’equip de govern (CiU) s'arrisca a què la Generalitat li rebutgi aquesta clàusula perquè, per norma, Educació no accepta terrenys cedits per un ajuntament si presenten algun tipus de càrrega en la propietat, però tampoc si no són urbans.

Fa vuit anys que Esquerra reclama a l’Ajuntament que cedeixi un solar al Departament d’Educació, i tot aquest temps l’equip de govern ha estat incapaç de trobar-ne cap. Això és conseqüència de la manca de reserva de sòl per a equipaments en el POUM de 1995 que va redactar i aprovar CiU, i que ara s’està revisant. L’equip de govern s’ha trobat amb la urgència d’un nou centre i imposa una condició a Educació: només tindrà els terrenys si primer s’aprova la revisió de l’antic POUM, malgrat que hauria pogut fer modificacions puntuals del mateix per acabar obtenint un solar adient i tot hauria anat molt més ràpid.

Lamentem profundament que CiU utilitzi vilment un equipament tan necessari i primordial per a fer pressió a l’hora d’aprovar definitivament el POUM. Si realment per l’alcalde l’escola fos prioritària, com va manifestar en una assemblea de l’AMPA del Ceip Montoliu, hauria buscat una altra alternativa, com podria ser la compra de terrenys, una permuta o posat el cas, i tenint en compte la funció social de l’equipament, iniciar una via d’expropiació, en lloc de lligar-la als interessos i voluntat d’un particular i futur promotor. Ara per ara a tots aquests anys que hem estat esperant, li haurem de sumar el que l’alcalde ha fet perdre, ja que serà difícil que el Departament d’Educació admeti la condició resolutòria que l’Ajuntament ha establert.

CiU va preparar un conveni amb el propietari d’uns terrenys que hi han sota la rambla nova que el nou POUM reclassifica com a rústics a urbanitzables (SUD1R). El passat 18 de gener CiU va aprovar el conveni definitiu però hi va afegir una clàusula que s’assembla a una al·legació presentada pel propietari. La clàusula o condició resolutòria diu: per al cas que el POUM de la Riera de Gaià no s’aprovi de forma definitiva per part de la Comissió d’Urbanisme Territorial, o bé per al supòsit que no es reclassifiquin els terrenys compresos en el sector SUD1R, la cessió anticipada de dits terrenys quedarà sense efecte.

La condició resolutòria s’incorpora al document privat de cessió anticipada entre l’Ajuntament i el propietari i també a la posterior escriptura pública de cessió de terrenys al Departament d’Educació. Per tant, o la Generalitat, a través de la Comissió d’Urbanisme Territorial, aprova el POUM abans d’un any i aprova la requalificació (i per tant, provoca una plusvàlua de sòl) del polígon SUD1R, o el Departament d’Educació es quedarà sense terrenys per construir l’escola.


Aquesta clàusula té l’origen en una al·legació del propietari dels terrenys: el conveni entrarà en vigor una vegada la CUT hagi aprovat el POUM, però en el cas que la CUT variï alguns extrems del sòl urbanitzable SUD1R, previstos en el planejament, o bé que l’aprovació no es faci abans d’un any, el conveni quedarà sense efecte. En altres paraules, el propietari volia signar un conveni que deixés ben clar que recuperaria els terrenys que hauria anticipat a l’Ajuntament si la Generalitat no reclassificava el sector SUD1R o, fins i tot, si l’aprovava amb retocs que podrien perjudicar els interessos especulatius del particular.

En el plenari del 18 de gener, el nostre grup d'Esquerra va oposar-se a aquesta demanda del particular. Al mateix temps, vam plantejar una al·legació pròpia segons la qual, si la CUT no acabava aprovant el POUM, el conveni quedaria sense efecte excepte pel que respecta a la cessió de la zona de l’equipament escolar, que seria indemnitzable al seu propietari, de conformitat amb la Llei 6/98, de 13 d’abril, sobre Règim del Sòl i Valoracions, tenint en compte la qualificació rústica del sòl i segons els criteris de la llei d’expropiació. La nostra intenció era que, encara que el POUM no s’aprovés i malgrat que el particular no obtingués la conseqüent plusvàlua en el sector SUD1R, l’Ajuntament mantindria els terrenys anticipats i els podria comprar al valor de sòl rústic. Malgrat tot, CiU va desestimar la nostra al·legació i va decidir incloure la condició resolutòria ja explicada. És palès que l’alcalde ha cedit a les pressions i coaccions d’un particular, prioritzant un cop més els interessos particulars enfront als interessos generals del municipi.